برای پرداخت گزینه پرداخت از طریق مبایل اضافه گردید.
پس از انتخاب و نهایی شدن سفارش سرویس های مورد نظر در مرحله پرداخت گزینه پرداخت از طریق مبایل را انتخاب کرده به صفحه جدیدی ارجاع داده می شوید. در آن صفحه کد USSD مربوط به خرید شما نمایش داده می شود.
کد را در مبایل خود شماره گیری کنید و بر اساس مراحل تا پرداخت نهایی پیش خواهید رفت و پرداخت شما پس از ورود شماره مبایل در محل مخصوص پرداخت شما تایید می گردد.
این روش پرداخت، آسان، سریع و جدید می باشد.


Saturday, April 18, 2015

<< بازگشت